URBAN DIVAN /// film Půlnoc / Brněnský světelný cirkus

Application icons.

13 / 7 / 2011 ve 20:30-23:00
nádvoří Domu pánů z Kunštátu / sál kavárny Trojka

20.30 / Půlnoc / dokumentární film Kláry Tasovské o světle a tmě, 2010

Obrazově pozoruhodné zkoumání společenských i psychologických důsledků světla a tmy vstupuje do světa astronomů, darkerů, připomíná aspekty energetické krize a je i režisérčiným videodeníkem života ve tmě.
Film získal Zvláštní uznání na MFDF Jihlava 2010 a byl nominován na Českého lva za nejlepší studentský film.

Po promítání

21.30 / Brněnský světelný cirkus / komentovaná procházka s astronomem a enviromentalistou RNDr. Janem Hollanem PhD. ve světelném smogu

RNDr. Jan Hollan PhD. vystudoval obor fyzikální elektronika a optika na přirodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Doktorát získal v oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství na VUT v Brně. Od roku 1970 působil amatérsky a od roku 1980 profesionálně na Hvězdárně a planetáriu Mikuláše Koperníka, nyní pracuje v Centru výzkumu globální změny AV ČR. Je členem ČSOP Veronica. Ve svých přednáškách a publikacích propojuje astronomická témata s enviromentálními, zabývá se především hospodařením s energiemi, změnou a ochranou klimatu a také světelným znečištěním.

Application icons.

13 / 7 / 2011 ve 20:30-23:00
courtyard of House of Lords of Kunstat / café Trojka

20.30 / Midnight / documentary of Kláry Tasovské about light and darkness, 2010

Visually remarkable exploration of social and psychological effects of light and darkness enters the world of astronomers, darkers, recalls aspects of the energy crisis and become as well as personal video-diary of life in the dark.
The film was awarded with the Special Mention at the Film Festival Jihlava 2010 and was nominated for a Czech Lion Award for Best Student Film.

After projection

21.30 / Brno light circus / Guided walk with the astronomer, and environmentalist RNDr. Jan Hollan, PhD. in lighting smog


Projekt Urban Divan vznikl jako doprovodná akce bienále Brno Art Open 2011 / Sochy v ulicích Domu umění města Brna ve spolupráci s 4AM Fórum pro architekturu a média. Za laskavé podpory Rakouského kulturního fóra, statutárního města Brna, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury a Mezinárodního visegrádského fondu.

Nádvoří Domu pánů z Kunštátu:
www.dum-umeni.cz
www.3trojka.cz

více informací o projektu a doprovodném programu:
URBAN DIVAN
facebook


Workshop is organized in cooperation with House of Arts Brno as a additional programm of project Brno Art Open 2011 and with kind financial support of Austrian Cultural Forum, city of Brno, Ministry of culture of Czech republic, International Visegrad Fund and Czech Architectural foundation.

The courtyard of The House of Kunštát:
www.dum-umeni.cz
www.3trojka.cz

more information about workshop and additional programm:
URBAN DIVAN
facebook