CHRÁMY PENĚZTEMPLES OF MONEY

Application icons.

ARCHITEKTURA ČESKÝCH BANKOVNÍCH DOMŮ A SPOŘITELEN 90. LET

11.11. – – – 19H >>> PRAHA/Fórum pro architekturu a média, Husova 18, Brno

Dokument Jany Pavlové a Martina Hrubého prezentuje architekturu bankovních domů a spořitelen v 90. letech jako fenomén spojený se společensko-politickou změnou po roce 1989. Bankovní domy a spořitelny představovaly nejčetněji stavěnou typologii, která si vytvořila svůj reprezentativní model, odpovídající tehdejším ideálům nově se formující ekonomické sféry v postkomunistické zemi. Na jejich architektonické formě se podepsala doznívající vlna postmoderny. Kolem architektury bankovních institucí se již v době jejich realizace rozpoutala kritická diskuze s důrazem na morální otázky spojené s finanční nákladností a okázalou formou těchto staveb. Osočování z tvarové hýřivosti a nabubřelých gest se vztahovalo k samotnému užití postmoderního jazyka. Ten představoval zvláště pro nastupující mladou generaci architektů pouze vyčerpanou módní vlnu nikoliv s uměleckými, ale pouze s komerčními záměry.

Application icons.

ARCHITECTURE OF CZECH BANK AND SAVINGS BANKS IN 1990s

11.11. – – – 19H >>> PRAHA/Forum for Architecture and Media, Husova 18, Brno

The documentary film Temples of Money deals with architecture of banks and savings banks in the 1990s presenting it as a phenomenon closely related to the social and political changes following the year 1989. A great number of new banks was bulit at that time, creating a specific model corresponding to the contemporary ideals of the newly developing economic sphere in a post-communist country. The architecture of these buildings was influenced by the then already fading postmodern. A heated discussion arose over the architecture of money institutions already when they were under construction, stressing for example the moral aspects related to the enormous financial costs and pompous form of these buildings. Criticism of prodigal forms and bombastic gestures referred to the very use of postmodern vocabulary. For the coming generation of young architects postmodern vocabulary meant an exhausted trend aimed more at commercial purposes than art.

The documentary is a sensitive attempt to reevaluate individual concepts, supported by documentation and interviews with architects of banks – Michael Gabriel, Vladimír Štulc and Jaromír Kročák. It is a relection of a key and complex period but on the other hand a generally marginilized period of architecture of the early 1990s. Even after an almost quarter of a century for many architects who designed banks and savings banks this period remains taboo.

Screening is done in cooperation with KÉK Budapest (Centre for Contemporaray architecture) in frame of project Filming the Central European City
Dokument se snaží zpětně přiblížit a znovuzhodnotit jednotlivé autorské koncepty, a to na základě citlivé dokumentace a osobních rozhovorů s architekty bank – Michalem Gabrielem, Vladimírem Štulcem a Jaromírem Kročákem. Přináší tak zpětnou reflexi složitého, avšak klíčového a všeobecně upozaďovaného období architektury převážně raných 90. let. I po uplynutí téměř čtvrtstoletí, představuje tato doba pro mnohé autory bank přetrvávající tabu.

Film je promítaný v češtině s anglickými titulky.

Na promítání filmu naváže diskuze s architektem Michalem Gabrielem a dalšími pozvanými hosty.

K tanci a poslechu na závěr večera zahraje DJ DISKOLES.

Promítání se koná ve spolupráci s KÉK Budapešť (Centrum pro současnou architekturu) v rámci projektu Filming the Central European City