KNIHOVNÍ ŘÁDLIBRARY RULES

Application icons.

Application icons.V souladu se schválením Výboru občanského sdružení 4AM Fórum pro architekturu a média ze dne 1. 10. 2010 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen „knihovní zákon“), je vydán tento knihovní řád:


Článek 1 – Poslání a činnost knihovny


Knihovna „Kabinet 4am“ (dále jen „knihovna“) je knihovnou specializovanou ve smyslu § 3 a § 13 knihovního zákona a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen „služby“) vymezené v § 4, § 13 a § 14 knihovního zákona. Knihovna je registrována Ministerstvem kultury ČR pod číslem 6421/2010.


Článek 2 – Vymezení základních pojmů


Knihovní jednotkou se rozumí každý dokument z fondu knihovny evidovaný jako samostatná věc (např. kniha, periodikum, zvuková kniha, datový nosič).
Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které knihovna zpřístupňuje uživatelům.
Uživatelem knihovny je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoliv způsobem využívá knihovní fond, technická zařízení, data nebo jakékoliv jiné služby poskytované knihovnou, a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetu, telefonu apod.
Registrovaným čtenářem knihovny (dále jen „čtenářem“) je uživatel, který vstoupil s knihovnou do smluvního vztahu, v jehož rámci mu knihovna umožňuje provádět absenční výpůjčky a další služby určené výhradně čtenářům.
Výpůjčky jsou pouze prezenční (knihovní jednotku lze využívat jen v prostorách knihovny) nebo absenční (knihovna dá výslovné svolení, aby čtenář knihovní jednotku užíval i mimo prostory knihovny). Vynesení knihovní jednotky bez registrace výpůjčky je považováno za krádež a dokonce i jen pokus o ni může být oznámen orgánům činným v trestním řízení.
Výpůjční lhůta je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat a stanoví se při provedení výpůjčky.


Článek 3 – Knihovní a informační fond


Tematická skladba fondu: knihovní a informační fond knihovny je fondem speciálním. Je odborně zaměřen na dokumenty týkající se architektury, urbanismu, výtvarného umění, designu a nových médií.
Druhová skladba fondu: knihovní a informační fond knihovny zahrnuje primární dokumenty (knihy, periodika, datové nosiče apod.) a sekundární dokumenty (katalogy knihovního fondu). Primární i sekundární fond je profilován podle tematického zaměření knihovny. Sekundární fond knihovny (katalog knihovního fondu) je zpřístupněn na internetových stránkách zřizovatele knihovny – 4AM Fórum pro architekturu a média, o.s. (http://forum4am.cz/).


Článek 4 – Veřejné knihovnické a informační služby uživatelům


Knihovna poskytuje bezplatně uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v § 4, odst. 1 a odst. 2 knihovního zákona a v rozsahu přiměřeném jejímu poslání.
Umožňuje využívat zejména referenční, faktografické a bibliografické informace a informace z vnějších informačních zdrojů, knihovní fond, elektronický katalog, výpočetní techniku vlastní i vnesenou, meziknihovní výpůjční službu.
Pořádá vzdělávací a výchovné akce, informuje o své činnosti a službách na internetových stránkách zřizovatele. (http://forum4am.cz/).


Článek 5 – Registrace čtenáře


Žadatel o registraci ve věku alespoň 15 let vyplní a podepíše čtenářskou přihlášku, prokáže se platným občanským průkazem a zaplatí registrační poplatek stanovený Ceníkem. Podmínky zpracování a uchování osobních údajů upravuje Směrnice o nakládání s osobními údaji čtenářů (příloha č. 2).


Článek 6 – Podmínky půjčování


Základní výpůjční lhůta je 1 měsíc. Nežádá-li vypůjčenou knihovní jednotku jiný čtenář nebo není-li jiný závažný důvod, je možné výpůjční lhůtu před jejím uplynutím prodloužit, a to opakovaně. O prodloužení může čtenář požádat osobně, e-mailem nebo telefonicky.
Čtenář může mít současně vypůjčeno nejvýše 10 (deset) knihovních jednotek. Knihovník může počet absenčních výpůjček upravit. Při absenční výpůjčce může knihovník rovněž stanovit vratnou neúročenou kauci, která nepřevýší pořizovací cenu knihovní jednotky.
Žádá-li čtenář knihovní jednotku, kterou má právě vypůjčenou jiný čtenář nebo je z jiného důvodu nedostupná, může využít rezervační službu. Jakmile bude rezervovaná knihovní jednotka dostupná, uvědomí knihovna čtenáře o možnosti jejího vypůjčení.
Pokud čtenář žádá titul, který není ve fondu knihovny, může využít meziknihovní výpůjční službu. Jakmile bude žádaná knihovní jednotka k dispozici, uvědomí knihovna čtenáře o možnosti jejího vypůjčení. Náklady na vyrozumění a úhradu meziknihovní výpůjční služby se hradí podle platného Ceníku.
Čtenář je povinen vrátit knihovní jednotku řádně a včas. Pokud čtenář nevrátí výpůjčku ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit poplatek z prodlení podle platného Ceníku.
Čtenář odpovídá za škodu vzniklou tím, že se vypůjčená knihovní jednotka ztratí, zničí nebo poškodí. Škodu nahrazuje podle své volby věcnou náhradou shodnou s nahrazovanou knihovní jednotkou nebo v penězích podle ceny obvyklé na trhu ke dni oznámení škody. Kromě toho je povinen uhradit i náklady na knihovnické a knihařské zpracování podle platného Ceníku.
Za škody na majetku knihovny odpovídá čtenář obecně podle platných přepisů, zejména podle § 442, odst. 2 občanského zákoníku.
O způsobu a úpravě podmínek absenčního i prezenčního půjčování rozhoduje knihovník.


Článek 7 – Závěrečná ustanovení


O výjimkách z Knihovního řádu, o výjimečném poskytnutí služby přesahující nárok uživatele nebo čtenáře rozhoduje knihovník.
Podněty, připomínky, žádosti případně stížnosti je možné adresovat knihovníkovi nebo zřizovateli knihovny.