Architektura MuratorArchitektura Murator

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Polský měsíčník Architektura Murator vychází od roku 1994. Obsahuje reportáže o nových, převážně polských stavbách, mimoto nabízí specializované eseje, články a rozhovory. Velký prostor je věnován studentské sekci. Do časopisu přispívá také mnoho polských odborníků a architektů, namátkou Grzegorz Stiasny či Czeslaw Bielecki. Více informací naleznete zde


Vydavatel: MURATOR S.A., ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
Url: http://architektura.muratorplus.pl
Jazyk: polsky
Čísla: 2007/8,10-12, 2008/1-12, 2009/1-12, 2010/1-12, 2011/1-6
Vychází: měsíčně
ISSN 1232-6372

4AM děkuje vydavatelům a redakci časopisu ERA 21 za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Polish monthly magazine Architecture Murator has been placed in 1994. On its pages publishes reviews of new, mostly polish buildings. Moreover offers specialized essays, articles and interviews. The large space of the magazine is devoted to the student section but also contributes with many experts and architects, randomly Grzegorz Stiastny and Czeslaw Bielecki. More information find here


Publisher: MURATOR S.A., ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
Url: http://architektura.muratorplus.pl
Language: polish
Issues: 2007/8,10-12, 2008/1-12, 2009/1-12, 2010/3-11, 2011/1-6
Published: monthly
ISSN 1232-6372

4AM thanks to publishers and editorial staff of magazine ERA 21 for their kind support