DesignumDesignum

Application icons.
Application icons.
Application icons.


Časopis Designum je odborný časopis vydávaný na Slovensku s více než 15-letou tradicí, který se orientuje na všechny oblasti designu. Na jeho stránkách najdete nejen aktuální informace o současnoti designu na Slovensku a v zahraničí, ale i pravidelné rubriky z dějin designu. Představuje názory i práci designérů a výrobců, informuje o významných světových designérských soutěžích, dává prostor i teorii.

Vydavatel: Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo námestie 12, P.O. Box 131, 814 99 Bratislava
Url: www.sdc.sk
Jazyk: slovensky, anglické summary
Čísla: 2002/4, 2004/3-6, 2005/1-2,6, 2009/1-6, 2010/1-6
Vychází: 6x ročně
ISSN 1335 – 034X

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.


Designum magazine is a specialist journal published in Slovak Republic with more than 15-year old tradition, which focuses on all aspects of design. There you will find current information on the contemporary design in Slovakia and foreign countries, as well as regular sections from the history of design. It brings to the attention views and also the work of designers and manufacturers, informs about important international design competitions, as well as provides space for the theory.

Publisher: Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo námestie 12, P.O. Box 131, 814 99 Bratislava
Url: www.sdc.sk
Language: slovak, english summary
Issues: 2002/4, 2004/3-6, 2005/1-2,6, 2009/1-6, 2010/1-6
Published: six times per year
ISSN 1335 – 034X

4AM thanks to publishers for their kind support.