HOST – měsíčník pro literaturu a čtenářeHOST – monthly magazine for literature and readers

Application icons.
Application icons.

Dnešní podoba časopisu HOST navazuje na samizdatový sborník HOST za redakčního vedení Dušana Skály, kdy v rozmezí let 1985 – 1989 vyšlo pět obsáhlých čísel. V současnosti měsíčník HOST nabízí svým čtenářům rozhovory se známými osobnostmi české literatury a kultury, kritickou reflexi nejdůležitějších aktuálních knižních titulů, ukázky ze vznikající české prózy a poezie, studie a eseje věnované literatuře, přesahy k filozofii, historii, sociologii. Kromě reportáží sledujících důležité literární a kulturní fenomény současnosti, také výročí, literární historii, jazykový glosář, polemiky a ankety. Najdete zde tematické bloky věnované zajímavým osobnostem, žánrům, událostem, fotografické profily žijících autorů, sondy do historie fotografie, rubriku určenou začínajícím a nezavedeným autorům, pravidelnou přílohu Světová literatura, recenzní přílohu a přílohu Host do školy. Obsáhlejší informace o časopise HOST a jeho historii
naleznete na stránkách www.casopis.hostbrno.cz.


Vydavatel: Spolek přátel vydávání časopisu HOST & HOST – Vydavatelství, s.r.o., Radlas 5, 602 00 Brno
Url: www.nakladatelstvi.hostbrno.cz
Jazyk: česky
Čísla: 2011/1-3
Vychází: měsíčně
ISSN 1211-9938

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.

Today´s version of the magazine HOST links to samizdat textbook HOST under editorial leadership of Dušan Skála, where between 1985 – 1989 were published five comprehensive issues. Currently, monthly magazine HOST offers its readers interviews with famous personalities of czech literature and culture, critical reflections of the most current books, examples of emerging czech prose and poetry, and essays devoted to literature, overlap to philosophy, history, sociology. In addition to reports pursuing an important literary and cultural phenomena presents anniversaries, literary history, glossary, polemics and questionnaires. There are thematic sections devoted to interesting personalities, genres, events, photo profiles of living authors, probes into history of photography, section intended for young and unknown authors, regular attachments World Literature, Critiques and HOST to School. Comprehensive information about magazine HOST and its history can be found here: www.casopis.hostbrno.cz.


Publisher: Spolek přátel vydávání časopisu HOST & HOST – Vydavatelství, s.r.o., Radlas 5, 602 00 Brno
Url: www.nakladatelstvi.hostbrno.cz
Language: czech
Issues: 2011/1-3
Published: monthly
ISSN 1211-9938

4AM thanks to publishers for their kind support.