ARCHITEKTARCHITEKT

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Časopis ARCHITEKT systematicky sleduje a mapuje vývoj české architektury, zaznamenává stavební aktivity v zemi i v zahraničí a prezentuje práci architektů, investorů a dodavatelů – nejzdařilejší realizace a rekonstrukce administrativních, výrobních, dopravních, sportovních staveb, objektů pro obchod a služby, výrobních areálů, staveb v oblasti kultury a zdravotnictví. Zásadně se věnuje oblasti bydlení od výstavby větších obytných celků k jednotlivým bytovým jednotkám, také interiéru, designu a oblasti umění.
Časopis se nevěnuje pouze estetické a funkční kvalitě prezentovaných staveb, ale také technologii, novým i osvědčeným standardním materiálům a jejich uplatnění v současném stavebnictví. Více informací naleznete zde


Vydavatel: JULIUS MACHÁČEK-KABINET, Heyrovského nám. 7, 162 00 Praha 6
Url: www.architekt-casopis.cz
Jazyk: česky
Čísla: 1996/1-26, 1997/3-26, 1998/1-16,19-26, 1999/1-5,9,10,12, 2000/1-12, 2001/1-12, 2002/1-12, 2003/1-12, 2004/1,5-12, 2005/1-12, 2006/1-12, 2007/1-12, 2008/1-5,7-12, 2009/1,2, 2010/4, 2011/3-4, 2012/1
Vychází: 6x ročně
ISSA 0862-7010


4AM děkuje Ing. arch. Růženě Žertové za její laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Journal monitors and maps systematically the development of Czech architecture, charts important construction activities in the country and abroad, and presents the work of architects, investors, and contractors – the most significant constructions and renovations of office, production, traffic, sport buildings, commercial and service facilities, production premises and buildings in the field of culture and health care. It also pays particular attention to the field of housing, from the development of major housing ensembles to a single apartment or family house to the interior and its detail, including interior, design and arts works.
The Journal does not only focus on the aesthetic and functional quality of the presented buildings but also technology and new progressive or proved standard materials and their use in the current construction industry. The more information find here


Publisher: JULIUS MACHÁČEK-KABINET, Heyrovského nám. 7, 162 00 Praha 6
Url: www.architekt-casopis.cz
Language: czech
Issues: 1996/1-26, 1997/3-26, 1998/1-16,19-26, 1999/1-5,9,10,12, 2000/1-12, 2001/1-12, 2002/1-12, 2003/1-12, 2004/1,5-12, 2005/1-12, 2006/1-12, 2007/1-12, 2008/1-5,7-12, 2009/1,2, 2010/4, 2011/3-4, 2012/1
Published: six times per year
ISSA 0862-7010


4AM thanks to Ing. arch. Růžena Žertová for her kindly support.