HIS Voice – časopis o jiné hudběHIS Voice – magazine about different music

HIS Voice je dvouměsíčník pro současnou hudbu bez žánrové segregace. Od roku 2001 se HIS Voice specializuje na všechny hudební oblasti, které stojí mimo hlavní proud. Tedy ty hudební žánry, ve kterých hlavní roli hraje potřeba uměleckého vyjádření a nikoli komerční úspěch. Do záběru časopisu tak patří např. soudobá kompozice, alternativa, post-jazz, elektronika, world music, improvizace, industrial či noise. Součástí časopisu je rozsáhlá recenzní rubrika a CD obsahující průřez českou nezávislou hudební scénou. Více informací naleznete zde.


Vydavatel: Hudební informační středisko, o.p.s., Besední 3, 118 00 Praha 1
Url: www.hisvoice.cz
Jazyk: česky
Čísla: 2006/3-4,6, 2007/5-6, 2008/1-6, 2009/1-4, 2011/3-6, 2012/4
Vychází: 6x ročně
ISSN 1213-2438

HIS Voice is bimonthly magazine for contemporary music, which since 2001 is specialized in all music areas that are outside the mainstream. So the musical genres in which plays a major role need of artistic expression and not commercial succes. The scope of the magazine includes contemporary composition, alternative, post-jazz, electronic, world music, improvisation or industrial noise. Part of the journal is review section and a CD containing the cross-section of czech independent music scene. More information you can find here.


Publisher: Hudební informační středisko, o.p.s., Besední 3, 118 00 Praha 1
Url: www.hisvoice.cz
Language: czech
Issues: 2006/3-4,6, 2007/5-6, 2008/1-6, 2009/1-4, 2011/3-6, 2012/4
Published: six times per year
ISSN 1213-2438