Third TextThird Text

Časopis založený v roce 1987 organizací Black Umbrella, jejímž jménem je vydáván za finanční podpory Arts Council England a od roku 2001 nakladatelství Routledge. Third Text je mezinárodní vědecký časopis poskytující kritické pohledy na umění a vizuální kulturu. Kromě teoretických a historických studií poskytuje fórum pro diskuzi a přehodnocování teorie a praxe umění, dějin umění a kritiky, práce umělců dosud marginalizovaných z rasových, genderových, náboženských a kulturních rozdílů. Přináší nové diskurzy a radikální interdisciplinární studia, která jdou za hranice eurocentrismu. Více informací naleznete zde.


Vydavatel: Routledge Journals Taylor & Francis Group, 130 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4SB, Velká Británie
Url: www.routledge.com
Jazyk: anglicky
Čísla: 2009/3 (98)
Vychází: čtvrtletně
ISSN 0952-8822

4AM děkuje miss3 za jejich laskavou podporu

Founded in 1987, Third Text is published by Routledge on behalf of Black Umbrella with financial assistance of Arts Council England. Third Text is an international scholarly journal providing critical perspectives on art and visual culture, provides a forum for the discussion and reappraisal of the theory and practice of art, art history and criticism, and the work of artists hitherto marginalised through racial, gender, religious and cultural differences. Third Text develops new discourses and radical interdisciplinary scholarships that go beyond the confines of eurocentricity. More information you can find here.


Publisher: Routledge Journals Taylor & Francis Group, 130 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4SB, UK
Url: www.routledge.com
Language: english
Issues: 2009/3 (98)
Published: quarterly
ISSN 0952-8822

4AM thanks to miss3 for their kindly support