Nový prostorNový prostor

Application icons.
Application icons.

Prodejci časopisu jsou lidé v sociální tísní, osoby bez přístřeší a lidé ohrožení sociální exkluzí. Polovina z každého prodaného výtisku zůstává prodejci. Časopis akcentuje své poslání nejen jako pomoc prodejcům v nouzi, ale také jako příležitost pro vznik jedinečné komunikační platformy, která jde napříč sociálními, věkovými a kulturními sférami. Časopis Nový Prostor je součástí mezinárodní sítě street-paperů INSP. Více o časopise naleznete zde

Vydavatel: Redakce Nový Prostor, Řeznická 14, Praha 1 – Nové Město, 128 00
Url: www.novyprostor.cz
Jazyk: česky
Čísla: 2011/370, 372, 2012/395
Vychází: čtrnáctideník

Application icons.
Application icons.

Vendors of magazine are people in social distress, homeless and people at risk of social exclusion. Half of the sold copy remains to vendor. The magazine not only accentuates its mission to help vendors in need, but also as an opportunity to create a unique communication platform that goes across social, age and cultural spheres. Nový Prostor is a part of an international network of street-papers INSP. More information find here.

Publisher: Redakce Nový Prostor, Řeznická 14, Praha 1 – Nové Město, 128 00
Url: www.novyprostor.cz
Language: czech
Issues: 2011/370, 372, 2012/395
Published: bimonthly
b