Revolver RevueRevolver Revue

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Časopis Revolver Revue navazuje na samizdatovou revue Jednou nohou, jejíž první číslo bylo ilegálně vydáno za redakce Ivana Lampera, Viktora Karlíka a Jáchyma Topola v roce 1985. V roce 1987 byl časopis přejmenován na Revolver Revue (č. 7) a pod tímto názvem je vydáván až do současnosti. Kulturní revue svým čtenářům nabízí esejistické texty, komentáře, části literárních děl, ukázky z poezie a prózy mladých autorů (rubrika Nové práce), sondy do historie umění, filmu, divadla a architektury, profily autorů. Každé z čísel Revolver Revue uzavírá glosář. Redakce časopisu také vydává knižní edici Revolver Revue (od roku 1987) a Kritickou přílohu Revolver Revue (1995 – 2004). Více informací o historii časopisu naleznete zde.


Vydavatel: Revolver Revue, Jindřišská 5, 110 00 Praha 1
Url: www.revolverrevue.cz
Jazyk: česky
Čísla: 1996/31, 1997/35-36, 1998/38, 1999/39-40, 2003/52, 2004/54,56, 2005/57-61, 2006/62-65, 2007/66,68
Vychází: 4x ročně
ISSN 1210-2881

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.

The magazine Revolver Revue links to samizdat revue Jednou nohou, which first number was issued illegally under the editorship of Ivan Lamper, Viktor Karlík and Jáchym Topol in 1985. The magazine was renamed as Revolver Revue (no. 7) in 1987 and under this name is published until now. Cultural revue offers its readers essays, commentary, part of literary works, excerpts from poetry and prose by young authors (section Nové práce), probes the history of art, film, theater and architecture and glossary. Editorial staff also publishes book edition of Revolver Revue (since 1987) and Critical attachement Revolver Revue (1995 – 2004). More information about the history of the magazine can be found here.


Publisher: Revolver Revue, Jindřišská 5, 110 00 Praha 1
Url: www.revolverrevue.cz
Language: czech
Issues: 1996/31, 1997/35-36, 1998/38, 1999/39-40, 2003/52, 2004/54,56, 2005/57-61, 2006/62-65, 2007/66,68
Published: quarterly
ISSN 1210-2881

4AM thanks to publishers for their kindly support