Journal of Urbanism – International Research on Placemaking and Urban SustainabilityJournal of Urbanism – International Research on Placemaking and Urban Sustainability

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Journal of Urbanism je multi-disciplinární časopis, který se zaměřuje na lidské osídlení a jeho vztah k myšlence udržitelnosti, sociální spravedlnosti a kulturního porozumění. Obsah časopisu je zaměřen na obnovu měst, nový, evropský a krajinný urbanismus, udržitelnost měst, inteligentní růst apod. Klade důraz na výzkum
různých koncepcí, metod a teorií vytváření postoje k udržitelnosti městské formy.


Vydavatel: Routledge, Taylor & Francis Group, 130 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4SB, UK
Url: www.tandf.co.uk
Jazyk: anglicky
Čísla: 2009/1-3, 2010/1-3
Vychází: 3x ročně
ISSN 1754-9175

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.

The Journal of Urbanism is a peer-reviewed, multi-disciplinary journal that focuses on human settlement and its relation to the idea of sustainability, social justice and cultural understanding. The content focuses on Urban Regeneration, New Urbanism, European Urbanism, Landscape Urbanism, Urban Sustainability, Smart Growth, Livable Communities, Transit-Orientated Development, Walkable Communities and more. It highlights research on the various concepts, methods and theories on creating an attitude of sustainability toward urban form.


Publisher: Routledge, Taylor & Francis Group, 130 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4SB, UK
Url: www.tandf.co.uk
Language: english
Čísla: 2009/1-3, 2010/1-3
Published: three times per year
ISSN 1754-9175

4AM thanks to publishers for their kindly support.