Journal of Urban DesignJournal of Urban Design

Application icons.

Journal of Urban Design je mezinárodní vědecký časopis, který na svých stránkách zveřejňuje teorii, výzkum a praxi v oblasti městského designu. Časopis nabízí nové fórum pro vzájemné setkávání a umožňuje badatelům, vědcům, odborníkům a studentům zkoumat problematiku městského designu z mnoha úhlů. Jsou zde publikovány odborné články z oblastí jako je městská estetika a obraz města; urbanistická struktura a forma; trvale udržitelný rozvoj; městská historie, ochrana o uchovávání; obnova měst; mistní a regionální identita; design kontroly a vedení; developerství; praxe a realizace.


Vydavatel: Routledge, Taylor & Francis Group, 130 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4SB, UK
Url: www.tandf.co.uk
Jazyk: anglicky
Čísla: 2010/1-2
Vychází: 4x ročně
ISSN 1357-4809

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.

The Journal of Urban Design is a scholarly international journal which advances theory, research and practice in urban design. The Journal provides a new forum to bring together those contributing to this re-emerging discipline and enables researchers, scholars, practitioners and students to explore its many dimensions. There are published original articles in specialised areas such as urban aesthetics and townscape; urban structure and form; sustainable development; urban history, preservation and conservation; urban regeneration; local and regional identity; design control and guidance; property development; practice and implementation.

Publisher: Routledge, Taylor & Francis Group, 130 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4SB, UK
Url: www.tandf.co.uk
Language: english
Issues: 2010/1-2
Published: quarterly
ISSN 1357-4809

4AM thanks to publishers for their kindly support