Literární novinyLiterární noviny

Application icons.
Application icons.

Kulturně-politický týdeník je vydáván od roku 1927 a má za sebou poměrně bohatou historii. Literární noviny jako týdeník Svazu československých spisovatelů a důležitá platforma, kde docházelo k diskuzi během pražského jara byly v roce 1969 definitivně zakázány. Navázaly na ně exilové Listy, vedené Jiřím Pelikánem. Literární noviny byly obnoveny v roce 1989 jako příloha Lidových novin. Od roku 1992 vychází samostatně. Podstata tradice Literárních novin spočívá v účasti spisovatelů a intelektuálů na společenské diskusi a v pojetí literatury jako živého společenského organismu, který úzce souvisí s uměním, vědami a politikou. V současnosti se Literární noviny věnují převážně politickým, ekonomickým, a obecně společenským tématům. Více informací o časopise naleznete zde.

Vydavatel: Litmedia a.s., Korunní Dvůr, Budova D 3. Patro, Korunní 810/104, Praha 10
Url: www.literarky.cz
Jazyk: česky
Čísla: 2010/15,17,21-22,28-31,35-36,39,41,43,46,49, 2011/15,21-23,25
Vychází: týdně
ISSN 1210-0021

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.

Cultural-political weekly newspaper is published since 1927 and has a rich history. Literární noviny as the newspaper of The Union of Czechoslovak Writers and an important platform, where was discussion during the Prague spring, was finally banned in 1969. Jiří Pelikán continued in exile with magazine Listy. Literární noviny were restored in 1989 as an attachement of Lidové noviny. Since 1992 are published separatelly. The essance of tradition of the magazine lies in the participation of writers and intellectuals in the social debate and the concept of literature as a living social organism that is closely related to arts, sciences and politics. Currently is newspaper devoted to the political, economical and social issues in general. More information about Literární novinycan be find here.


Publisher: Litmedia a.s., Korunní Dvůr, Budova D 3. Patro, Korunní 810/104, Praha 10
Url: www.literarky.cz
Language: czech
Issues: 2010/15,17,21-22,28-31,35-36,39,41,43,46,49, 2011/15,21-23,25
Published: weekly
ISSN 1210-0021

4AM thanks to publishers for their kindly support.