Československá fotografieCzechoslovak Photographie

Application icons.
Application icons.

Časopis Československá fotografie vycházel v letech 1893-2008. Pod názvem Fotografický obzor jej začal vydávat Klub fotografů amatérů v Praze jako věštník zpráv z klubového života, novinek z fotografické techniky a různých rad. V průběhu let měnil názvy i šéfredaktory. Jedno z nejlepších období prožíval na začátku nacistické okupace, kdy se jeho vedení ujal Josef Ehm, který ve spolupráci s Jaromírem Funkem vytvořil moderně koncipovaný žurnál vysoké úrovně, jenž v listopadu 1940 věnoval celé číslo avantgardní fotografii. Po desetiletích úpadku, kdy se na stránkách časopisu objevovalo více či méně ideologických článků a místo šéfredaktora zaujal Richard Guryča, se opět začal dávat velký prostor fotografické tvorbě, snažil se sledovat fotografické trendy u nás i ve světě. Více informací naleznete v článku Vladimíra Birguse.

Vydavatel: –
Url: –
Jazyk: česky
Čísla: 1971/1, 1988/9
Vychází: od r. 2008 nevychází
ISSN 0009-0549

4AM děkuje Ondřeji Mertovi za jeho laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.

The journal Československá fotografie was published in 1893-2008. Under the title Fotografický obzor was published first issue by Klub fotografů amatérů in Prague as the journal reports of club life, innovations in photographic techniques and various councils. Over the years it was changing names and editors. One of the best experienced periods was the beginning of Nazi occupation, when its leadership took Josef Ehm, whose in cooperation with Jaromir Funke created modern conceived journal of high level, which in November 1940 devoted whole issue to avant-garde photographie. After decades of decline, when in the magazine occured more or less ideological articles and site editorial chair took Richard Guryča, again it was given more room to creation of photos, trying to track trends in our and the world photographie. For more information see article of Vladimír Birgus.


Publisher: –
Url: –
Language: czech
Issues: 1971/1, 1988/9
Published: not published since 2008
ISSN 0009-0549

4AM thanks to Ondřej Merta for his kindly support.