Architektúra & urbanizmusArchitektúra & urbanizmus

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Jediný slovensko-český teoretický časopis pro architekturu a urbanismus se 44-letou tradicí uveřejňuje studie z oblasti teorie architektury a urbanismu. Zaměřuje se na současný stav, historii, filozofii a kulturu architektury a urbanismu. Zabývá se jejich vztahem k umění, technice a k životnímu prostředí, metodami hodnocení a kritikou architektonické a urbanistické tvorby a hodnocením význačných architektů, architektonických děl a období. Publikuje recenze odborných knih i informace a zprávy o důležitých vědeckých soutěžích. Časopis je nejstarším, nepřetržitě vycházejícím recenzovaným vědeckým periodikem v oblasti architektury a urbanismu v Čechách a na Slovensku. Více informací naleznete zde


Vydavatel: Ústav stavebníctva a architektúry, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava
Url: www.ustarch.sav.sk
jazyk: slovensky, anglické resumé
Čísla: 2005/3-4, 2006/1-4, 2007/1-4, 2008/1-4, 2009/1-4, 2010/1-4, 2011/1-4
Vychází: 4x ročně
ISSN 0044-8680

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.

The only Slovak-Czech theoretical journal of architecture and town-planning with 44 years tradition provides a forum for the publication of papers on theory of architecture and town-planning. The attention is mostly concentrated on the recent state, history, philosophy and culture of architecture and town-planning. the published papers deal with the relation of architecture and town-planning to art, technology and environment with methods of appreciation and criticism of architectural and town-planning activities, as well as with appreciation of outstanding architects, architectonic works and periods. Papers on architecture and town-planning education, book reviews and informations on important scientific meetings are involved. The journal is the longest standing, continuously published, refereed scientific periodical on architecture and town planning in Czech Republic and Slovakia. More information find here

Publisher: Ústav stavebníctva a architektúry, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava
Url: www.ustarch.sav.sk
Language: slovak, english abstract
Issues: 2005/3-4, 2006/1-4, 2007/1-4, 2008/1-4, 2009/1-4, 2010/1-4, 2011/1-4
Published: quarterly
ISSN 0044-8680

4AM thanks to publishers for their kind support.