3/43/4

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Hlavním záměrem časopisu 3/4 je pravidelně kvalitním obsahem a přítažlivou vizuální formou reflektovat dění a inovativní směry ve sféře aktuálního umění a postmoderní kultury, přibližovat veřejnosti nové formy kreativity 21. století, zkoumat inovativním způsobem vzájemné vztahy společnosti, vědy a umění s důrazem na nekonvenční využívaní moderních technologií a nové aspekty života v dnešním městském prostředí. K papírovému časopisu patří i virtuální komunikační uzel www.34.sk, poskytující informace o aktuálním kulturním dění na Slovensku a v sousedních zemích, obsahující aktualizované online texty o současné kultuře a sekci krátkých článků / miniblogů.

Vydavatel: Atrakt Art, združenie pre aktuálne umenie a kultúru,
Gallayova 43, 841 02 Bratislava
Url: http://atrakt.sk/
Jazyk: slovensky, část textů anglicky, česky
Čísla: 2001/1-4, 2004/16-17, 2005/18-19, 2006/20, 2007/21-22, 2009/25
Vychází: nepravidelně
ISSN 1335-5309

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.

The main purpose of the magazine 3/4 is to publish quality content in an attractive visual form. The magazine reflects events and innovative directions in the sphere of contemporary art and postmodern culture. It brings to public new forms of creativity of the 21st century exploring innovative ways of mutual relations, science and art. 3/4 emphasizes unconventional use of modern technologies and new aspects of life in today’s urban environment.

Additional to the printed journal exists a virtual platform, www.34.sk, providing information about current cultural events in Slovakia and neighboring countries, including updated online texts of contemporary culture and a section of short articles / miniblog.

Publisher: Atrakt Art, Gallayova 43, 841 02 Bratislava, Slovak Republic

Url: http://atrakt.sk/

Language: Slovak, partly czech, english

Issues: 2001/1-4, 2004/16-17, 2005/18-19, 2006/20, 2007/21-22, 2009/25

Published: irregularly

ISSN 1335-5309

4AM thanks to publishers for their kind support.